Törökbálint Város Önkormányzata szociális tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a Törökbálinton állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai nappali tagozatos diákok részére

Pályázati felhívás szociális tanulmányi ösztöndíjra a 2019/2020. tanévre

Ösztöndíjban az a tanuló részesíthető,

  1. aki rendelkezik az osztályfőnök, az iskolai ifjúságvédelmi felelős pedagógus, valamint a diákönkormányzat támogató javaslatával,
  2. akivel az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000 Ft) és a családtagok egyike sem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott vagyonnal.

Előnyben részesül az a pályázó, aki jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, valamint akinél a szociális rászorultság nagyobb mértékű.

Az ösztöndíj a 2019/2020. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el 3.600 Ft/hó és 8.000 Ft/hó közötti összegben. Az ösztöndíj kifizetése szeptember 30-ig egy összegben történik.

Nem részesülhet ösztöndíjban

  • az a pályázó, aki – a helyi rendelet alapján – tanulmányi ösztöndíjban részesült az adott tanévre.

Pályázni 2019 július 1-ig a Polgármesterhez benyújtott hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon lehet az alábbiakban felsorolt dokumentumok csatolásával.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell

  • az egy háztartásban élők jövedelemigazolását (jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségigazolását, vállalkozó esetén NAV igazolást)
  • vagyonnyilatkozatot
  • a szociális rászorultságot igazoló okiratok másolatát, vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot
  • a tanulmányi jogviszony igazolást
  • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolatát (bizonyítvány)

Hiányos, határidőn túl érkezett vagy a feltételeknek nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre!

A pályázók, valamint az oktatási intézmények 2019. augusztus 31-ig kapnak értesítést a pályázatok eredményére vonatkozóan.

A pályázati adatlap letölthető : 

2019. június 1-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodáján (Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.).

Törökbálint, 2019. április 12.

Elek Sándor
polgármester